ทัวร์จีน หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน


  • ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก

  • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่

  • ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก

  • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ

  • ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง

  • ชม สะพานแก้วลี่เจียง หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลง

  • ชม หมู่บ้านไป๋ซา เมืองหลวงเก่าของลี่เจียง

  • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง