ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไข่มุกระเบิด ไทจง-เย๋หลิ่ว-ตึกไทเป101 5วัน 3คืน

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดเหวินหวู่
-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
-หมู่บ้านสายรุ้ง
-ตึกไทเป 101
-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-วัดหลงซาน
-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง