บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ลาว เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรกดกโลก 3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรกดกโลก 3วัน 2คืน
13,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

-หลวงพระบาง
-พระธาตุพูสี
-วัดเชียงทอง
-น้ำตกตาดกวางสี
-ถ้ำติ่ง
-วัดวิชุนราช
-วัดแสนสุขาราม
-ตลาดไนท์บาร์ซ่า
-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
-วัดเชียงทอง

MFT-152-068

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)

 • 13.55

  บินลัดฟ้าสู่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD1030

 • 15.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ชม ตลาดค่ำ

วันที่ 2
 • -

  ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว

  ชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชม พระราชวังหลวงพระบาง

  บ้านช่างไห 

  สู่ ถ้ำติ่ง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  สู่ น้ำตกตาดกวางสี

  เดินทางสู่ บ้านผานม

  นำท่านสู่ วัดแสนสุขาราม

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ชม วัดเชียงทอง

  วัดวิชุนราช

  ชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เข้าสู่ ศูนย์เครื่องเงิน

  สมควรแก่เวลาอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 15.50

  บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD1031

 • 17.20

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ