บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ กินปู ดูเล ระยอง จันทน์ 2 วัน 1 คืน
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ศาลหลักเมืองจันทบุรี
 • เหยี่ยวแดง
 • ทะเลแหวก
 • บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำ
 • เนินนางพญา
 • ปากแม่น้ำประแส
 • เรือรบหลวงประแส
 • ทุ่งโปรงทอง
 • สวนสุภัทราแลนด์
MFT-140-288

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - เหยี่ยวแดง
 • 05.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.จันทบุรี

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้นแวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อ

 • 10.00

  เดินทางถึง จังหวัดจันทบุรี นำคณะทัวร์เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่เมืองที่ ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันประจำทุกวัน นำท่านเดินทางไปยัง อบต.บางชัน

 • 11.30

  นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะแหวก  โดยระหว่างล่องแพท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่ง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 14.00

  เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก ให้คณะทัวร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว 
  บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - สวนสุภัททรา - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า หลังอาหาร อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณชายหาดหน้าที่พักตามอัธยาศัย

 • 09.00

  เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา

 • 09.30

  เดินทางถึง เนินนางพญา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations นำท่านเดินทางสู่ ปากแม่น้ำประแส นำชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณปากแม่น้ำประแส ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินไปยัง สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น ผสมผสานกับการ จัดสวนได้อย่างสอดคล้อง ลงตัว และรถรางแต่ ละคันจะมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสวน นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 • 20.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ