บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ล้านนาตะวันออก-แพร่ 3 วัน 2 คืน
4,399฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

สวนลุมพินี-พิษณุโลก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดนางพญา-พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์ 
วัดสูงเม่น – กาดกองเก่า –กาดพระนอน - วัดช่อแฮ – วัดพระธาตุจอมแจ้ง - บ้านนาคูหา –พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง
เจดีย์ชเวดากองจำลอง- วัดนาคูหา - วัดจอมสวรรค์ -คุ้มเจ้าหลวง -วัดพงษ์สุนันทราม –กาดสามวัย/กาดประตูชัย
ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

MFT-108-373

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สวนลุมพินี-พิษณุโลก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดนางพญา-พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์ - วัดสูงเม่น - แพร่ –– กาดกองเก่า –กาดพระนอน – โรงแรมที่พัก
 • 04.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ตอนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ฯอย่างสุภาพ  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
  บริการอาหาร SET BOX (รับประทานก่อนรถออก)

 • 05.00

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์ นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ ล้านนาตะวันออกของภาคเหนือ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ นำท่านสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนางพญา (พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว) จากนั้นนำท่านชม พลับพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์  ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ  จ. พิษณุโลก

 • 08.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอสูงเม่น เพื่อสักการะ วัดสูงเม่น ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี

 • เย็น

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่

 • 20.00

  เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 แพร่ –วัดช่อแฮ – วัดพระธาตุจอมแจ้ง - บ้านนาคูหา –พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง-เจดีย์ชเวดากองจำลอง- วัดนาคูหา - วัดจอมสวรรค์ -คุ้มเจ้าหลวง -วัดพงษ์สุนันทราม –กาดสามวัย/กาดประตูชัย-โรงแรมที่พัก
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางต่อชม วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดนี้มีองค์พระธาตุจอมแจ้ง ตั้งบนเนินเขาเตี้ย รูปทรงพระธาตุคล้ายกับพระธาตุช่อแฮ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา (เปลี่ยนพาหนะเป็น รถ2แถว ) แหล่งโอโซน อันดับ7ของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจำลองเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ  และเจดีย์ชเวดากองจำลอง(พระธาตุประจำปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของที่นี่ก็คือ วัดนาคูหา 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปันใจ๋ จากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และเดินทางมา ค้าขายที่เมืองแพร่ ถ้ามีเวลานำท่านเดินทางสู่ คุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ที่ไม่ควรพลาดแวะมาชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งนี้
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป สักการะ วัดพงษ์สุนันทราม

 • เย็น

  นำท่านเดินทางสู่ กาดสามวัย  หรือ  กาดประตูชัย ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 แพร่- สูงเม่น -ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น -วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี –อุตรดิตถ์-กรุงเทพ
 • 08:00

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน นำท่านเที่ยวชม วนอุทยาน แพะเมืองผี ชมความอัศจรรย์ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ อิสระเก็บภาพความประทับใจ นำท่านชม ตลาดค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.สูงเม่น  อิสระเลือกซื้อของฝาก เฟอร์นิเจอร์  ของประดับตกแต่งบ้าน ของใช้สอยชนิดต่างๆ ทำจากไม้สัก เดินทางถึง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผ่านชม ม้าแก้วมงคล ประตู่สู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางไปสักการะพระนอน ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านบ้านเทียนหอม  จ.อุตรดิตถ์ 

 • บ่าย

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร อิสระพักผ่อนบนรถ  แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารค่ำอิสระ

 • 20.00

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง         
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรม     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ             
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแล
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม     
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 • สมาชิกต้องใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ทาง บริษัท แจก Face Shield ให้สำหรับลูกค้า ในกรณีถ้าอยู่บนรถแล้วใส่หน้ากากแล้วหายใจไม่สะดวก   แจกผ้าเปียกแอลกอฮอล์ให้ทุกท่าน(1ชิ้น10แผ่น)  แจกผ้ากรองอากาศสำหรับหน้ากาก(3แผ่น วันละแผ่น)
 • ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์
 • บนรถ สมาชิกต้องนั่งเว้นระยะ โดยนั่งตัวเว้นตัว และงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 • ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
 • กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค 
 • (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 • น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  
 • ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ