บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวไทยหัวใจใหม่ นอนเขื่อน ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์ นครศรี 3วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวไทยหัวใจใหม่ นอนเขื่อน ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์ นครศรี 3วัน 2คืน
7,888฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

สะพานแขวนวัดเขาพัง – เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพภูผาวารี  -แพภูผาวารี – วัดเจดีย์ไอ้ไข่
วัดนางพระยา – อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด-วัดมหาธาตุวรวิหาร – ศาลหลักเมือง

MFT-037-478

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – สะพานแขวนวัดเขาพัง – เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพภูผาวารี
 • 05:00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ   เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10

 • 07.10

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3188  

 • 08.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการ VIP เดินทางสู่ สะพานแขวนวัดเขาพัง ภูเขารูปหัวใจ ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี

 • 10.30

  เดินทางสู่ แพภูผาวารี โดยเรือหางยาว ระหว่างทางนำท่านชมความงดงามของวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติของผืนน้ำสีเขียวมรกตสลับภูเขาหินปูนในเขื่อนเชี่ยวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย) นำท่านแวะถ่ายรูปภูเขาหินปูนที่โดดเด่นสำคัญของเขื่อนคือเขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน  ลักษณะเด่น เป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูกตั้งเรียงกัน เดินทางถึง แพภูผาวารี แพสีขาวสไตล์โมเดิร์นแบบไม่เหมือนใครภายในเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อนและผืนน้ำสีเขียวมรกต 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย 

 • เย็น

  นำท่านล่องเรือท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทยชมพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็น  ทางที่พักมีกิจกรรมให้ได้เลือกมากมาย
  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 แพภูผาวารี – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดนางพระยา – อ.ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านนั่งเรือชมหมอกยามเช้า สมควรแก่เวลาขึ้นรถบัสนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ (ตาไข่) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” นำท่านเดินทางสู่ วัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราช

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่อำเภอขนอม เป็นอำเภอที่มีชายหาดที่สวยงาม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นำท่านสู่  สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 วัดมหาธาตุวรวิหาร – ศาลหลักเมือง – แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช –ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องด้วยประวัติการสร้างนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้คือ “จตุคามรามเทพ” 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 • 16.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบิน FD3187

 • 17.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 360 บาทต่อเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ