บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก-อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง
แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง- ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล

MFT-140-485

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก
 • 05:30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 • 07.00

  อิสระอาหารเช้า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างาม   ของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของระเพณีผีตาโขน

 • 17.30

  Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.30

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง- แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 05:30

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

   

 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

   

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • 13.30

  ถึง อ.เชียงคาน นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

   

 • 16.00

  นำท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคานCheck in เข้าที่พัก

 • 18.00

  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
 • 05:00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร รับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

 • 09.00

  Check Out ออกจากที่พัก แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะนำก็คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด

 • 16.00

  แวะซื้อของฝากที่ไร่กำนันจุล รับประทานอาหารเย็น

 • 24.00

  นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ