บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ไหว้ขอพร วัดเจดีย์ เที่ยวบ้านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ไหว้ขอพร วัดเจดีย์ เที่ยวบ้านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน
4,600฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา -ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด
ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา

MFT-140-488

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
 • 18:00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 18.30

  ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
 • 05:00

  เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้คณะทัวร์ทำภารกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง ไร่เกษมสุขซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงเพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ นำท่านเดินทางไปยัง ณบ้านเล็กกลางหุบเขาLittle House in the Valleyเช็คอินร้านการแฟดังและอินเทรนด์ที่สุดในชุมชนคีรีวง

  นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” รูปปั้นเด็กอายุราวๆ 10 ขวบ สวมชุดลายพรางทหาร สวมแว่นตาดำ ชาวบ้านจะเรียกว่า “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” มีคนมากราบไหว้บูชา ขอพร    บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคได้ลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันต่อ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรมธาตุเจดีย์

 • 17.00

  นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้าเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านเดินทางเข้าCheck in เข้าที่พักเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พักระดับมาตรฐาน

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น  ณ ร้านอาหารหลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
 • 06:30

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง และสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม

 • 09.00

  นำท่านไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่

  จากนั้น นำท่านชม เขาหินพับผ้าเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณเกาะถ้ำ หรือ เกาะท่าไร่ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปด้านบน 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • 15.00

  นำท่านนมัสการ พระธาตุไชยาแวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้นและรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 24.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ