บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุบล สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุบล สามพันโบก หาดชมดาว ผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 3 วัน 1 คืน
4,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์ -หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์
แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

MFT-140-490

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี
 • 18:30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 

 • 19.00

  ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์– หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • 05:00

  อรุณสวัสดิ์ ณ บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี นำท่านเดินทางไปยัง หาดสลึง นำท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ โดยเรือจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง นำท่านออกเดินทางไปยัง หาดชมดาว ที่เที่ยวแห่งใหม่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก ซึ่งความสวยงามเทียบเท่ากับสามพันโบก 

 • 08.00

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของปลายฟ้ารีสอร์ท นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายตามความยาวของหน้าผา

 • 11.00

  เดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และนมัสการหลวงปู่คำคนิงจุลมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่  เน่าเปื่อยซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล อิสระกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

 • 14.30

  นำท่านCheck In เข้าที่พักโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์) เรืองแสง อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร เข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดบ้านนาเมือง – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ – วัดพระธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย - กรุงเทพฯ
 • 07:30

  ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของที่พัก เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

 • 10.30

  ก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานีแวะให้ท่านชมพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ณวัดบ้านนาเมือง

 • 11.00

  นำท่านนมัสการพระแก้วบุษราคัมที่วัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองอุบลฯ ได้อัญเชิญมา จากเมืองเวียงจันทน์เพื่อเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ นำท่านเดินทางต่อไปซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัว หรือที่ชาวอุบลฯนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ  “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 24.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ