บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ขอพรไอ้ไข่ เที่ยวสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ขอพรไอ้ไข่ เที่ยวสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน
2,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • เขื่อนรัชชประภา
 • สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์
 • อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า)
 • สะพานไม้อ่าวเตล็ด 
 • แกรนด์แคนยอนขนอม
 • วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • วัดเจดีย์ไอ้ไข่
MFT-152-578

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต) – สุราษฎร์ธานี
 • 17.00

  คณะพร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. วิภาวดี - รังสิต เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ณ จุดนัดพบ พร้อมมีบริการแจกเครื่องดื่มเย็นเพื่อให้ท่านรู้สึกสดชื่นก่อนออกเดินทาง

 • 18.00

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระดับมาตรฐานสากล มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อตลอดการเดินทาง อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ – อุทยานธรรม(เจดีย์ลอยฟ้า) – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – แกรนด์แคนยอนขนอม
 • 06.00

  คณะเดินทางถึง ณ  จ.สุราษฎร์ธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมบรรยากาศอันงดงามของ ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโยเฉพราะอย่างยิ่งความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำ ของทะเลสาบทีสวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทย 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร    

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านสู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา 
  หลังจากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสุดชิคๆใครๆก็ไม่พลาดเช็คอินที่นี่ ขนอมแกรนด์แคนยอน พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั่งตระหงานขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียว กลายเป็นภาพที่แปลกตา ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาในเส้นทางนี้นิยมแวะมาถ่ายภาพพอรตเทรตเท่ๆ เพราะมีจุดถ่ายภาพน่าสนใจหลายมุม

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – กรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) นำท่านเดินทางสู่  วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของ ไข่เค็ม อ.ไชยา และ แหล่งซื้อของฝากศาลพ่อตาหินช้าง จากนั้นเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานระดับสากล ไป – กลับ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตลอดการเดินทาง
 • ที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ