บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

แพ็คเกจในประเทศ พญานาคราช รวยทรัพย์ รับโชค 2 วัน 1 คืน

แพ็คเกจในประเทศ พญานาคราช รวยทรัพย์ รับโชค 2 วัน 1 คืน
1,990฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • ภูทอก
 • หินสามวาฬ
 • หนองคาย   
 • วัดโพธิ์ชัย
 • วัดพระธาตุบังพวน
 • คำชะโนด
MFT-152-586

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินอุดรธานี – ภูทอก – หินสามวาฬ - หนองคาย
 • เช้า

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัด “เจติยาคีรีวิหาร” อยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ภูทอก ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์  จังหวัดบึงกาฬ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถบริการของเขตป่าสงวน หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย จากนั้นนำท่านสู่ ลานพญานาคคู่ แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย ชมพญานาคอันวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหนองคายถึง 2 องค์ และยังเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของเมืองหนองคาย 

วันที่ 2 วัดโพธิ์ชัย – วัดพระธาตุบังพวน – คำชะโนด – สนามบินอุดรธานี
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการอัญเชิญพระใสลงไปกรุงเทพฯ แต่พอถึงวัดโพธิ์ชัย ก็ให้เกิดเหตุอัศจรรย์ด้วยปาฏิหาริย์เกิดเหตุเกวียนหัก จนเป็นเหตุให้ต้องอัญเชิญ “พระใส” ไว้ที่วัดโพธิ์ชัย เมืองหนองคายแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าคำชะโนด ใช้เวลาเดินทางประมาน2 ชั่วโมง วังนาคินทร์คำชะโนด หรือ ป่าคำชะโนดมีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักกันดีในฐานะ “เมืองพญานาค” 

  นำท่านชมและให้ท่านได้สักการะบูชา สิ่งศักดิสิทธิ์ 3 จุดสำคัญได้แก่

  • ศาลจ้าวปู่ศรีสุทโธและจ้าวย่าศรีปทุมมา
  • ต้นมะเดื่อยักษ์

  • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำเดินทางเดินสู่สนามบินจังหวัดอุดรธานี หากมีเวลา นำท่านแวะเลือกซื้อของฝากที่ร้าน วีที แหนมเนืองคอมมูนิตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากชื่อดังของจังหวัดอุดรธานี อาทิเช่น แหนมเนือง หมูยอ, ข้าวเปียก ตามอัธยาศัย

 • เย็น

  เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-75 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 250 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

เดินทาง 9 ท่านขึ้นไป

พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน

เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน

พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน

เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน

พักห้องคู่ ราคาต่อท่าน

พักเดี่ยว

กันยายน 2563

1,990. -

2,290. -

2,690. -

3,290. -

400.-

ตุลาคม 2563

2,090. -

2,390. -

2,790. -

3,390. -

500.-

พฤศจิกายน 2563

2,090. -

2,390. -

2,790. -

3,390. -

500.-

ธันวาคม 2563

2,090. -

2,390. -

2,790. -

3,390. -

500.-

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง และเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 4. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 5. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 7. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 8. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

โปรแกรมทัวร์แนะนำ