บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด

ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ บินตรงเชียงใหม่ บินตรงเชียงราย ราคาถูก

บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 22/18 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
081-347-5611
วันที่ทำการจันทร์-ศุกร์ 10:00-19:00
tuliptom_26@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ว่าซั่น... อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ว่าซั่น... อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 3 วัน 2 คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – นครพนม - พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู - ถนนคนเดิน
พญาศรีสัตตนาคราช – บึงกาฬ – ภูทอก – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ – หนองคาย - พระธาตุกลางน้ำ
วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – วัดผาตากเสื้อ – จุดชม Sky Walk – อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน

MFT-037-610

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – นครพนม - พระธาตุพนม – พระธาตุเรณู – ถนนคนเดิน
 • 04.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

 • 06.40

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3362

 • 07.55

  ถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก  นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางไป ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน นำท่านลงเรือ ชมทะเลบัวแดงอันกว้างใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ จ.นครพนม ถึง นครพนม นำท่านเดินทาง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น เดินทางสู่ ถนนคนเดิน ณ บริเวณชุมชนย่านหอนาฬิการิมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ได้รับวัฒนธรรมจาก จีน ฝรั่งเศษ และเวียดนาม ชม หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ที่ชาวเวียดนามสร้างขึ้นไว้ให้ก่อนเดินทางกลับเวียดนาม 

วันที่ 2 พญาศรีสัตตนาคราช – บึงกาฬ – ภูทอก – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ – หนองคาย - พระธาตุกลางน้ำ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น จากนั้นเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เดินทางสู่ ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) 

  เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดม สมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน จากนั้นนำท่านชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำที่สามารเล่นเป็นสไลเดอร์ได้

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม เดินทางสู่ พระธาตุกลางน้ำ เดิมชื่อ พระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง  

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส – วัดผาตากเสื้อ – จุดชม Sky Walk – อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานอุดรธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย จากนั้นเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ เกิดขึ้นจากพุทธบริษัท ที่ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร นำท่าน แวะร้านของฝาก และของพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 • 18.55

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3351

 • 19.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ